مشخصات ریاست

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان

                               آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی
هیات علمی گروه حقوق و علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق