دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

جهت مشاهده و دریافت فرمها بر روی این لینک کلیک نمائید

حوزه بسیج دانشجویی

فرمانده پایگاه خواهران :

منصوره اسکندری

فرمانده پایگاه برادران :

سید عرفان طباطبایی

 

فرم ثبت نام بسیج دانشجویی

گروه های آموزشی

مدیر گروه : جناب آقای سجاد شرعیاتی

 

چارت رشته ها :

- کاردانی پیوسته حسابداری

- کاردانی ناپیوسته حسابداری

- کارشناسی پیوسته حسابداری (حسابرسی)

- کارشناسی پیوسته حسابداری (مالیاتی)

- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

آئین نامه ها و فرمها

آئین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی

آئین نامه انظباطی

آئین نامه موارد خاص آموزشی