دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

جهت مشاهده و دریافت فرمها بر روی این لینک کلیک نمائید

حوزه بسیج دانشجویی

فرمانده پایگاه خواهران :

منصوره اسکندری

فرمانده پایگاه برادران :

سید عرفان طباطبایی

 

فرم ثبت نام بسیج دانشجویی

آئین نامه ها و فرمها

آئین نامه جشنواره هنر و ادبیات دینی

آئین نامه انظباطی

آئین نامه موارد خاص آموزشی